Czym jest WIS?

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej, która polega np. na świadczeniu określonych usług lub na sprzedaży specjalistycznych towarów, często niezbędne jest ustalenie odpowiedniej stawki VAT. Pomocna w tym zadaniu jest Wiążąca Informacja Stawkowa, czyli WIS. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu opisujemy, co to jest WIS i czego dotyczy, co trzeba zrobić, żeby uzyskać informację WIS oraz kiedy może ona stracić moc prawną.

 

Wiążąca Informacja Stawkowa

Wiążąca Instytucja Stawkowa to instytucja, która została stworzona w celu udzielenia podatnikom gwarancji, że dla ich działalności, czyli dla sprzedawanych przez nich towarów lub usług została zastosowana właściwa stawka podatku VAT. WIS wydając informacje na temat prawidłowej stawki VAT dla towarów, stosuje klasyfikację CN, czyli Nomenklaturę Scaloną, natomiast w przypadku świadczonych usług wysokość VAT jest zależna od Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU.

Uzyskana od WIS informacja jest też gwarancją dla podatnika podczas kontroli podatkowej, jeżeli z jakiegoś powodu organ kontrolujący zakwestionuje stawkę VAT. W takich przypadkach okazanie uzyskanej informacji WIS, która poświadczy prawidłowość ustalonej stawki, anuluje opinię organu kontrolującego i sprawi, że nie będzie ona miała żadnych negatywnych skutków dla podatnika.

Wiążąca Informacja Stawkowa

Co zrobić, żeby uzyskać informację WIS?

W celu uzyskania informacji WIS podatnik powinien złożyć stosowny wniosek. Muszą się w nim znaleźć informacje z dokładnym opisem towarów lub usług, o które chce się zapytać oraz ich klasyfikacją według działu pozycji, podpozycji, kodu CN kub według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii bądź pozycji w PKWiU oraz właściwą dla nich stawkę podatku. Informacje te będą niezbędne dla WIS dla określenia stawki właściwej dla danych pozycji oraz do ich sklasyfikowania na potrzeby stosowanych przepisów ustawy o VAT i powstałych na jej podstawie przepisów.

Wnioski należy składać w Krajowej Informacji Skarbowej, wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za przygotowanie informacji WIS. Opłata za złożenie wniosku o wydanie WIS wynosi 40 zł. Należy ją dokonać nie później niż w dniu złożenia wniosku. Zdarza się też jednak, że rozpatrzenie wniosku i wydanie informacji WIS wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz. Wówczas wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty.

 

Co powinno się znajdować we wniosku o WIS?

Skorzystać z WIS mogą zarówno czynni płatnicy VAT, jak i przedsiębiorcy, którzy są z VAT zwolnieni. Warunkiem jest posiadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP. Wydane informacje w zakresie WIS są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dzięki temu inni podatnicy, chcąc ustalić odpowiednią stawkę VAT na sprzedawane towary i świadczone usługi, nie muszą składać własnych wniosków, tylko mogą skorzystać z opublikowanych już decyzji.

Ważną informacją jest to, że jeden złożony wniosek o WIS może dotyczyć tylko jednego produktu lub usługi. Powinny się w nim znaleźć:

  • dane podatnika, zamawiającego WIS lub ustanowionego przez niego pełnomocnika
  • szczegółowy opis towaru lub usługi, który pozwoli na ich klasyfikację według CN lub PKWiU.

Dużym ułatwieniem dla podatników chcących złożyć wniosek o WIS jest dostępny na stronie Krajowej Informacji Skarbowej wzór wniosku, wystarczy go wypełnić i dołączyć do niego dodatkowe dokumenty, które ułatwią dokonanie właściwej klasyfikacji. Wśród dodatkowych materiałów mogą być m.in. fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty i informacje od producenta.

 

Czy WIS może stracić moc prawną?

Uzyskanie informacji WIS nie oznacza, że nie może się ona zmienić. W celu określenia, czy ustalona stawka VAT jest nadal aktualna, znaczną pomocą mogą się okazać usługi z zakresu doradztwa podatkowego. W związku z tym, że przepisy podatkowe mogą ulec zmianom, przedsiębiorca jest zobowiązany do kontrolowania, czy uzyskana informacja w dalszym ciągu jest wiążąca. Zmiany mogą wystąpić np. wówczas, gdy uzyskana informacja o WIS stanie się niezgodna z nowymi przepisami. W takich przypadkach wygaśnięcie WIS następuje w dniu wejścia w życie nowych przepisów.