Audyty finansowe

Nasz zespół ekspertów zapewnia wsparcie wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym usługami audytorskimi. Wykonujemy na zlecenie audyty finansowe, które są źródłem rzetelnych informacji na temat kondycji firmy.

Powierzone nam audyty przeprowadzają rewidenci biegle znający wytyczne zawarte zarówno w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), jak i normalizacjach krajowych (PSR). Działania, jakie podejmujemy w ramach audytów finansowych to:

  • wykonywanie i półroczny przegląd sprawozdań finansowych zgodny z normami MSR / MSSR i PSR,
  • weryfikowanie pakietów sprawozdawczych według potrzeb udziałowca z zagranicy,
  • badanie planów uwzględniających przekształcenia, połączenia i podział,
  • analiza i przeglądy skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych,
  • świadczenie usług atestacyjnych oraz doradztwa i zarządzania, które wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości lub rewizji finansowej.

Kobieta liczy i wypełnia dokumenty

W ramach naszej oferty zajmujemy się także usługą weryfikacji ksiąg rachunkowych i nadzoru nad księgowością, dzięki temu można być pewnym prawidłowości w rozliczeniach podatkowych. W zakres weryfikacji wchodzi:

  • sprawdzanie prawidłowości prowadzenia rachunkowości w firmie,
  • kontrola przygotowywania deklaracji i informacji podatkowych,
  • sprawdzanie sporządzania sprawozdań finansowych,
  • kontrola planu kont i systemu rachunkowości, planu amortyzacji, prawidłowości rozliczeń międzyokresowych,
  • kontrola dokumentacji księgowej pod względem formalnym i rachunkowym.

 

Usługi atestacyjne

Usługi atestacyjne to sposób na weryfikację treści sprawozdań finansowych, raportów i innych dokumentów dających ocenę kondycji finansowej, zarządczej i logistycznej firmy. Są to usługi świadczone przez biegłych rewidentów.

Wszystkie nasze działania w ramach usług atestacyjnych nie polegają wyłącznie na wykazaniu nieprawidłowości, lecz przede wszystkim proponowaniu lepszych rozwiązań biznesowych oraz planowaniu nowych strategii, które mogłyby doprowadzić do efektywniejszego zarządzania firmą. W tym zakresie świadczymy również usługę doradztwa podatkowego. Zależy nam bowiem na wsparciu przedsiębiorców w dążeniach do usprawnienia działalności ich firm.

 

Badania sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych to działanie mające na celu uwiarygodnienie danych, jakie zostały przedstawione przez firmę na temat jej operacji majątkowych. Wiąże się to z wykazaniem opinii biegłego rewidenta, który poświadcza rzetelność informacji zawartych w sprawozdaniach. Badanie jest wykonywane po to, aby sprawdzić ich poprawność, lecz także usprawnić obrót gospodarczy oraz zwiększyć zaufanie kontrolowanej jednostki.

Nasza oferta obejmuje przeprowadzanie badań finansowych uwzględniających przepisy Krajowych Standardów Rewizji Finansowej. Nasze działania wpływają na poprawę jakości sprawozdań finansowych oraz usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Biegły rewident poza weryfikacją danych ocenia również system kontroli wewnętrznej oraz wspomaga wdrażanie programu naprawczego, jeśli jest to działanie konieczne.