Kto przeprowadza i na czym polegają badania sprawozdań finansowych?

Sprawozdanie finansowe to dokument, który jest przygotowywany w firmie na koniec roku obrotowego i który służy pełnemu zamknięciu ksiąg rachunkowych oraz przedstawieniu osiągniętych przez firmę wyników finansowych. Przeprowadzaniem badań sprawozdań finansowych zajmuje się biegły rewident. Na blogu dokładnie opisujemy, jakie są główne cele badań sprawozdań finansowych oraz jakie są zasady przeprowadzania tych działań w naszej firmie.

Jaki jest cel przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego?

Głównym celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jest sprawdzenie, czy przygotowany dokument przedstawia jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz czy rzetelnie wykazuje wyniki finansowe i przepływy pieniężne za zakończony rok obrotowy. Biegły rewident sprawdza, czy sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. oraz z przyjętą polityką rachunkowości. Istotnym aspektem badania sprawozdania finansowego jest sprawdzenie, czy zostało ono sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

 

Zasady przeprowadzania badań sprawozdań finansowych

Rzetelne przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego wymaga doświadczenia i zachowania zawodowego sceptycyzmu. 

sprawozdanie finansowe

W eKFK oceniamy ogólną prezentację, strukturę oraz zawartość badanego sprawozdania finansowegoIdentyfikujemy i oceniamy też ryzyko jego istotnego zniekształcenia, które może być spowodowane zarówno popełnionym błędem, jak i oszustwem. Dzięki stosowanym przez nas odpowiednio zaprojektowanym procedurom uzyskujemy dowody badania, stanowiące podstawę dla przygotowanej opinii. Z doświadczenia wiemy, że ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia jest większe w przypadku oszustw, gdyż mogą one dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowego pominięcia lub obejścia kontroli wewnętrznej. Aby zaprojektować odpowiednie w danych okolicznościach procedury badania sprawozdania finansowego, niezbędne jest zapoznanie się z zasadami działania kontroli wewnętrznej spółki. Naszym celem nie jest jednak wyrażanie opinii na temat skuteczności stosowanej kontroli wewnętrznej.

W trakcie badania sprawozdania finansowego spółki wyciągamy też wnioski na temat tego, czy jej zarząd słusznie przyjął zasadę kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości. Na podstawie uzyskanych dowodów badania sprawozdania finansowego określamy, czy istnieje niepewność co do faktycznej zdolności do niej spółki. Jeżeli biegły rewident podczas badania stwierdzi, że istnieje istotna niepewność co do zdolności spółki do kontynuowania działalności, musimy zwrócić na to uwagę w przygotowanym przez nas sprawozdaniu z badania. Jeżeli okaże się, że wskazane przez nas wątpliwości są nieadekwatne do realnej sytuacji, jesteśmy w stanie dokonać modyfikacji naszej opinii.